دعای سفر

«الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر (پاک است آن ذاتى که این مرکب را در اختیار ما قرار داد در حالى که ما نمی‌توانستیم آن را مسخّر گردانیم). الهى! ما در این سفر خواهان نیکى و تقوى و عملى هستیم که باعث خشنودى تو باشد. بار الها! این سفر را براى ما آسان بگردان و دورى راه را براى ما نزدیک کن. اى الله! تویى همراه ما در این سفر، و تو جانشین ما در خانواده هستى. بار الها! از مشقت¬هاى سفر، و دیدن مناظر غم انگیز، و تحوّل ناگوار در مال و خانواده به تو پناه می‌برم». و هنگام بازگشت، اضافه کند: ما توبه کنان، عبادت کنان، و ستایشکنان براى پروردگارمان، در حال بازگشت هستیم.

API