دعای دیدن شخصی که مبتلا به مصیبت باشد

«ستایش خدایى را که از آنچه تو را بدان مبتلا ساخته و مرا از آن، عافیت بخشیده است، و بر بسیارى از مخلوقات، برترى داده است».

API