دعای کسی که در ایمان دچار شک و وسوسه شده است

«به الله پناه ببرد».

بگوید: «به الله و فرستادگانش ایمان آوردم».

«او اوّل است که آغازى ندارد، و آخر است که پایانى ندارد، و آشکار است که همه چیز بر او دلالت دارد، و پنهان است که حواس انسان بر او احاطه ندارد، او به همه چیز آگاه است».

API