جواب دادن به سلام شخص کافر

«اگر اهل کتاب (یهود یا نصارى) به شما سلام کردند، بگویید: (وَعَلَيْكُمْ)».

API