دعای هنگام روبرو شدن با دشمن یا صاحب قدرت

«الهى! ما تو را در برابرشان «دشمنان» قرار می‌دهیم و از شرارت¬هاى آنها به تو پناه می‌آوریم».

«الهى! تو یار و مددکار من هستى، به کمک تو تاخت و تاز می‌نمایم، و به کمک تو «بر دشمنان» حمله می‌کنم، و با مدد تو می‌جنگم».

«الله براى ما کافى است، و بهترین کارساز است».

API