دعای مقیم برای مسافر

«من دین و امانت و خاتمۀ کارهایت را به الله می‌سپارم».

«خداوند، تقوى نصیب شما گرداند، گناهانت را ببخشاید، و هر جا که هستید خیر را براى شما میسّر گرداند».

API