دعای هنگام حادثۀ ناگوار و یا شکست در کار

«همان پیش آمد که تقدیر الله بود، هر چه الله بخواهد، همان می‌شود».

API