دعا به هنگام مشقت

«هیچ معبودى بجز خداى بزرگ و بردبار «به حق» وجود ندارد. هیچ معبودى جز الله که پروردگار عرش بزرگ است «به حق» وجود ندارد. هیچ معبودى به جز الله که پروردگار آسمان ها و زمین و عرش گرامى است «به حق» وجود ندارد».

«اى الله! به رحمت تو امیدوارم، مرا به اندازۀ یک چشم به هم زدن به حال خودم وامگذار، و تمام امورم را اصلاح کن، بجز تو معبود دیگرى «به حق» وجود ندارد».

«هیچ معبودى به جز تو «به حق» وجود ندارد، پاک و منزّه هستى و من از زمرۀ ستمکاران بودم».

«الله، الله پروردگار من است و هیچ چیزى را براى او شریک قرار نمی‌دهم».

API