Adura sise siwaju wiwole to iyawo eni

Pelu oruko Olohun, Ire Olohun, le shaitoon jina siwa, ki O si le shaitoon jina si nkan ti O fun wa.

API