Addu’a kafin saduwar aure

Da sunan Allah, Ya Allah ka nisantar da ni daga shedan, kuma ka nisantar da shedan abinda ka azurta mu.

API