Waxa uu dhahayo muslimku haddii la amaano

{allaahumma laa tu-aakhidnii bimaa yaquuluuna, waqfir lii maa laa yacmaluu-na , wajcalnii khayran mimmaa yadun-nuuna}.“allow ha ii qaban waxay lee yihiin, iina dambi dhaaf waxayna ogayn, iigana yeel waxa ay malaynayaan khayr.

API