Adura ti eeyan maa nse ti eeyan ba ri nkan eemo tabi nkan idunnu

Subhaanallooh Mimo fun Olohun

Alloohu Akbar Olohun tobi.

API