Abinda zai ce alokacin mamaki da farin ciki

Tsarki ya tabbata ga Alla

: Allah ne mafi girma

API