Abinda zai fada wanda ya ji tsoron wasu mutane

Ya Ubangiji ka isar musu da abinda kaso

API