Nkan ti eniti o ba nberu awon ijo kan maa so

Olohun la mi kuro lowo won pelu ohun ti o ba wu Iwo Olohun

API