Addu’ar fitowa daga bandaki

Ya Allah gafararka nake neman

API