Addu’a ga wanda ya ce: Allah ya yi maka albarka

Kai ma Allah ya yi maka albarka

API