Adura sise fun eniti o ba so wipe Olohun a fun e ni alubarika

Olohun a fun iwo naa ni alubarika.

API