Ohun ti eniti alamori ti o dun ma an ba de ba a maa se

Anabi – ki ike ati ola Olohun maa ba a – je eniti o ma nfi ori kanle nigbati alamori ti o dun ma an ba de ba a leniti o fi ndupe fun Olohun ti ola Re ga.

API