3 - บทดุอาอ์เมื่อสวมใส่เสื้อผ้าใหม่

6- โอ้พระองค์อัลลอฮฺ การสรรเสริญมีเพียงต่อพระองค์ พระองค์ได้สวมมันให้แก่ฉัน ฉันขอจากพระองค์ซึ่งความดีของมันและความดีของสิ่งที่มันถูกถักทอเย็บปัก (ประโยชน์) และฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์จากความชั่วของมันและความชั่วของสิ่งที่มันถูกถักทอเย็บปัก (โทษ) (2) -------------- (2) อบูดาวุด หมายเลข 4020, อัต-ติรมิซี หมายเลข 1767, และอัล-บะเฆาะวี หน้า 12/40 และดูใน มุคตะศ็อร ชะมาอิล อัต-ติรมิซี โดยอัล-อัลบานี หน้า 47

API