Addu’ar koran shaidani da kuma wasuwasinsa

Neman tsarin Allah daga shi

Kiran Sallah

Azkar da karatunAlqurani

API