Adura ti a fi maa n le esu danu ati awon royiroyi re

Ifi Olohun wa isora kuro ni odo shaytan (esu)

Pipe irun

Mimo se awon adhkaar (iranti) ati mimo ke Kurani alaponle

API