Addu’a alokacin da wani abu ya faru wanda ba ya so ko kuma aka rinjayeshi

Haka Allah ya kaddara, kuma abinda ya ga dama ya aikata.

API