62 - บทดุอาอ์เมื่อมีเสียงฟ้าร้อง

168- มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ ผู้ซึ่งฟ้าร้องจะกล่าวแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์ และบรรดามลาอิกะฮฺ ด้วยความเกรงกลัวที่มีต่อพระองค์ (1) ------------------- (1) เมื่อท่านอับดุลลอฮฺ บินอัซ-ซุบัยรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ท่านก็จะละทิ้งการพูดคุย แล้วกล่าวบทดุอาอ์นี้ (อัล-หะดีษ) อัล-มุวัฏเฏาะอ์ หน้า 2/992 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีได้กล่าวในเศาะฮีหฺ อัล-กะลิม อัฏ-ฏ็อยยิบ หน้า 157 ว่า เป็นหะดีษเมากูฟที่มีสายรายงานเศาะฮีหฺ

API