Addu’a yayin tsawa

Tsarki ya tabbata ga wanda tsawa take masa tasbihi hadi da gode masa da kuma mala’iku saboda tsoronsa.

API