Addu’a yayin kamala cin abin ci

Dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan kuma ya azurta ni shi ba tare da wata dabara ba, kuma ba da karfi ba.

Dukkan godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa tsarkakakka mecike da albarka a ciki ba ta da iyaka kuma ba yankewa, kuma ba mai barin Allah Ubangijin mu.

API