Addu’ar wanda ya dawo da bashi

Allah ya sanya maka albarka a iyalanka da kuma dukiyar, ai sakamakon bashi shi ne godiya da kuma biya

API