Zikiri yayin fita daga gida

Ma’ana: Da sunan Allah, ga Allah kadai na dogara, ‎kuma babu wata dabara ko karfi sai ga Allah.‎

Maana: Ya Allah ina neman tsarinka daga bata ko a ‎batar da ni, ko na zame ko a zamar da ni, ko na yi ‎zalunci ko azalunce ni, ko na yi wauta ko a yi mini ‎wauta.‎

API