Addu’a idan ya isa masauki a halin tafiya

Ina nenan tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da Ya halita’’.

API