Yadda zai mayarwa kafiri sallama ida ya yi mishi

Idan Ma’abota litafi (Yahudu da Nasara), suka yi muku sallama, to ku ce musu: “Kuma haka”.

API