Bawo ni a se ma nda keferi loun nigbati o ba salamo

Ti awon ti a fun ni tira ba salaamo siyin ki e fun won lesi pe: WA ALAIKUM ati eyin naa.

API