Abinda zai fada alokacin firgici

“Babu wani abin bautawa da cancanta sai Allah.

API