Ohun ti a ma nso nibi ipayinkeke

Laa ilaaha illal laah!

API