U qabashada shahaadada qofka sakaraadaya

{qofka uu yahay waxa ugu dam-beeya hadalkiisa laa ilaaha illallaahu, jannada ayuu galayaa}.

API