Mimo fi gbolohun le eniti o n poka iku lenu

Eniti o ba je wipe gbolohun to wi keyin ni ko si Oba Kankan ti ijosin tosi ni ododo ayafi Olohun, iru enibe yio wo alujana

API