Adura ti Alejo yio se fun eniti o fun un ni ounje

Olohun bami fi ibukun sibi ohun ti o se ni ije fun won, bani fi ori ese won ji won ki o si ba ni se ike won

API