Addu’a ga wanda ya shayar ko yake son ya shayar

Ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni, ka kuma shayar da wanda ya shayar da ni.

API