72 - บทดุอาอ์ให้แก่ผู้ที่ให้อาหารหรือน้ำ

183- โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้อาหารแก่ผู้ที่ให้อาหารแก่ฉัน และให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ให้น้ำดื่มแก่ฉัน (1) --------------------- (1) มุสลิม หน้า 3/1626 หมายเลข 2055

API