Ducada haddii uu ka afuro reer

{afdara cindakum assaaimuun, wa akala dacamakumul-abraar, wa sallat calaykum al-malaaikatu}.< ha idinka afureen dadka soomani, hana cuneen cuntadiina baariyaalku, hana idinku sallido malaaigtu > .

API