Ohun ti a maa nso fun keferi nigbati o ba sin ti o si dupe fun Olohun

Olohun a fi yin mona yio si tun isesi yin se.

API