Adura sise fun eniti o ba so pe: dajudaju mo nife re nitori ti Olohun

Eniti o titori e nife mi yio nife iwo na.

API