Adura ipaya kuro nibi ebo

Ire Olohun dajudaju mo fi O wa iso kuro nibi ki nse ebo pelu Re ti mo si mo, mo wa wa aforijin Re nibi nkan ti mi o mo.

API