Ducada maydka marka lagu tukanayo

{allaahumma iqfir lahu warxamhu, wa caafihi wacfu canhu, wa akrim nu-zulahu, wa wasic mudkhalahu, waqsilhu bilmaa-i wa thalji wal-barad, wanaqqihi minal-khadaayaa kamaa yunaqqathaw- bal abyadi minaddanasi, wa abdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi, wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa acid-hu min cadaabil-qabri}“allow u dambi dhaaf, una naxariiso, caafina allow una caffi, wanaajina meesha uu dagayo, una waasici meesha uu galayo, kuna dhaq allow biyo, baraf iyo qabow, kana nadiifi dambiyada sida looga nadiifiyo marada cad wasakhda, uguna badal allow daartiisa daar ka khayr badan iyo ehel ehelkiisa ka khayr badan iyo xaas xaaskiisa ka khayr badan, galina janno, kana badbaadi cadaabka qabriga iyo cadaabka naarta.

{allaahumma aqfir lixayyinaa wa mayyitinaa, wa shaahidinaa wa qaa-ibinaa, wa saqiirinaa wa kabiirinaa, wa dakarinaa wa unthaanaa. Allaahumma man axyaytahu minnaa fa axyihi calal-islaami,wa man tawaffaytahu fa tawaffa-hu calal-iimaani, allaahumma laa taxrim-naa ajrahu walaa tudillanaa bacdahu}.<>allow u dambi dhaaf keena nool iyo keena dhintay, keena jooga iyo keena maqan, keena yar iyo keena weyn, keena lab iyo keena dhadig. Allow kaad noolayso oo naga mid ah, ku noolee islaamka, kaad oofsatana ku oofso iimaanka, allow ha naseejin ajirkiisa, hana na baadiyayn gadaashiisa>>.

{ Allahumma inna fulaanabna fu-laanin, fii dimmatika, wa xabli jiwaarika, faqihi min fitnatil-qabri wa cadabinnaar, wa anta ahlul-wafaai wal-xaqqi, faqfir lahu warxamhu innaka antal-qafuurur-raxiim}<> allow hebal hebal wuxuu ku jiraa balankaaga (amaankaaga), iyo xariga magantaada, ee ka ilaali fidnada qabriga iyo cadaabka naarta, adigu allow waxaad ehel u tahay ballan-oofinta, iyo xaqqa, ee allow u dambi dhaaf oo u naxariiso, adigu waxaad tahay dambi dhaafe naxariis badan».

{Allamma cabduka, wabnu amatika axtaaju ilaa raxmatika, wa anta qanniyun can cadaabihi, in kaana muxsinan fazid fii xasanaatihi, wa in kaana musii-an fa tajaawaz canhu}.< allow waa adoonkaagii, iyo inankii adoontaada, wuxuu u baahanahay naxariistaada, adiguna waad ka maarantaa cadaabiddiisa, haddii uuu yahay sama-fale u kordhi samihiisa, haddii uu yahyna xumaan-fale, u cafi oo u dhaaf >.

API