Ducada marka bukaanka labooqa-nayo

{laa ba-sa dahuurun inshaa allaah}< dhibaato malaha waa dambi-dhaqid inshaa allaah.

{ as-alullaahalcadiim rabbal-carshil-cadiimi an yashfiyaka} todoba jeer.“waxaan weydiisanayaa ilaahayga weyn, ee ah rabiga carshiga weyn in uu ku shaafiyo.

API