Ducada qunuutka witriga

{Allahummahdinii fiiman hadayta, wa caafinii fii man caafayta, wa tawallanii fii man tawallayta, wa baarik lii fiimaa acdayta, wa qinii sharra maa qadayta, fa>innaka taqdii walaa yuqdaa calayka, innahu laa yadillu man waa layta, walaa yacizu man caadayta, tabaarakta rab-banaa wa tacaalayta}.< allow i hanuuni kuwaad hanuunisay dhexdooda, i caafina kuwaad caafisay dhexdooda, igana wali noqo kuwa aad waliga ka noqotay dhexdooda, iina barakee waxa aad i siisay, igana ilaali waxa aad qadartay sharkiisa,adigu allow waad qadartaa (xukuntaa) ,laguumana qadaro,(xukumo) ma dulloobo qofkaad wali ka yeelato(noqoto), mana cissoobo(liibaano) qofkaad la collowdo >.

{allahumma innii acuudu biridaaka min sakhadika, wa bi mucaafaatika min cuquubatika, wa acuudu bika minka, la uxsii thanaa>an calayka, anta kamaa athnayta calaa nafsika}.< allow anigu waxaan uga magan galayaa caradaada raalinimadaada, ciqaabkaagana nabadgaliyadaada iyo cafiskaaga, adaana kuu magan galayaa, ma koobi karo ammaan korkaaga, adigu waa sida aad isku amaantay >.

{allahumma iyyaaka nacbudu, wa laka nusallii wa nasjudu, wa ilayka nascaa wa naxfidu, narjuu raxmataka wa nakhshaa cadaabaka, inna cadaabaka bilkaafiriin mulxaq, allahumma innaa nastaciinuka, wa nastaqfiruka, wa nuthnii calaykal-khayra walaa nakfuruka, wa nu>minu bika, wa nakhdacu laka, wa nakhlacu man yakfuruka}.< allow adigaan ku caabudaynaa, adigaana kuu tukanaynaa, kuuna sujuudaynaa, xaggaaga ayaan usoo ordaynaa oon usoo cararaynaa,waxaan rajaynaynaa naxariistaada, waxaana ka cabsanaynaa cadaabkaaga, cadaabkaaga aad cadaabayso gaalada waa mid haleelaya, allow annagu kaalmo ayaan ku waydiisanaynaa, danbi dhaafna waan ku waydiisanaynaa, khayrna waan kugu ammaanaynaa, kuguna gaaloobi mayno, waana ku rumaynaynaa, waana kuu dulloobaynaa, waana siibanaynaa (nacaynaa) qofkii kugu gaalooba>> .

API