Ducada la dhaho ataxiyaatka dambe kadib kahoraysana salaama naqsiga

(( allaahuma innii acuudu bika min cadaabi al-qabri,wa min cadaabi jahan-nama, wa min fitnati al-maxyaa wal-mamaati, wa min sharri fitnatil masiixid-dajaal)).< allow anigu waxaa kaa magan galayaa cadaabka qabriga iyo cadaabka naarta jahanama iyo fitnada nolosha iyo ta geerida iyo sharka fidnada masiixiddajaal (dajaal cawar) > .

(( allaahumma innii acuudu bika min cadaabilqabri, wa acuudu bika min fitnatil masiixiddajaal, wa acuudu bika min fitnatil-maxyaa wal-mamaati, allaa-humma innii acuudu bika minal ma>thami walmaqrami )) .<> allow waxaan kaa magan galayaa cadaabka qabriga, waxaana kaa magan )65(galayaa fidnada masiixadajaal,waxaana kaa magan galayaa fidnada nolosha iyo dhimashada, allow waxaan kaa magan galaya dambiga iyo qaanka <> .

(( allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kathiiraa, walaa yaqfiruthunuuba illaa anta, faqfir lii maqfiratan min cindka warxamnii, innaka antal-qafuururaxiim )) .< allow anigu waxaan dulmiyey naftayda dulmi badan, mana dhaafo damiyada adiga mooyee, ee ii dambi dhaaf dambi dhaafid agtaada ah iina naxariiso, adigu waxaad tahay allow dambi dhaafe naxariis badan> .

(( allaahumma iqfirlii maa qaddamtu wamaa akhkhartu, wamaa asrartu,wamaa aclantu, wamaa asraftu, wamaa anta aclamu bihi minnii, antal muqadimu wa antal-mu>akhiru laa ilaaha illaa anta}.< allow ii dambi dhaaf waxii aan hormarsaday iyo waxii aan dibmarsaday iyo waxii aan qarsaday iyo waxii aan muujistay iyo waxii aan ku xadgudbay(israafay) iyo waxii aa adigu iga ogtahay aniga. Adigu (allow) waxaad tahay allaha wax hormariya,waxna dibmariya, ilaah majiro xaq lagu caabudo adiga mooyee >.

(( allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika, wa xusni cibaadadtika )) .< allow igu kaalmee xusitaankaaga iyo shukrintaada (mahad naqaaga) iyo wanaaga cibaadadaada >

(( allaahumma innii acuudu bika minal bukhli, wa acuudu bika minal jubni, wa acuudu bika min an uradda ilaa ardalil cumuri, wa acuudu min fitnati dunyaa wa cadaabil-qabri )) .<> allow anigu waxaan kaa magan galayaa bakhaylnimo, waxaana kaamagan galayaa fulaynimo, waxaana kaa magan galayaa in la ii celiyo da>da teeda ugu xun, waxaana kaa magan galayaa fidnada aduunyada iyo cadaabka qabriga

(( allaahumma inii asaluka aljanata wa acuudu bika minannaar )).< allow waxaan ku weydiisanayaa jannada, waxaana kaa magan galayaa naarta > .

(( allaahuma bi cilmikal qaybi, wa qu-dratika calal-khalqi axyinii maa calimta alxayaata khayran lii, wa tawafanii maa calimtal wafaata khayran lii, allaahumma innii as>aluka khashyataka fil qaybi washshahaadati, wa as>aluka kalimatl xaqqi firridaa wal qadabi, wa as>aluka alqasda fil qinaa wal faqri, wa as>aluka naciiman laa yanfad, wa as>aluka qurrata caynin la tanqadic ,wa as>alukarridaa bacdal qadaa, wa as>aluka bardal cayshi bacdal mowt, wa as>aluka ladatannadari ilaa wajhika, washshawqi ilaa liqaa>ika, )(fii qayri darraain mudirrah, walaa fitnatin mudillah, allaahumma zayinnaa biziinatil iimaani, wajcalnaa hudaatan muhtadiina )) .<> allow ogaanshaha aad ogtahay qaybka sababtiisa iyo awoodaada aad ku leedahay uunka sababteed, inoolee inta aad ogtahay in noloshu kheyr ii tahay, ina oofso inta aad ogtahay in geeridu khayr ii tahay, allow anigu waxaan ku weydiisanayaa cabsidaada marka la iga maqan yahay iyo marka la ila joogaba. waxaana ku waydiisanayaa erayga runta ah marka raalinimada iyo marka xanaaqa, waxaana ku waydiisanayaa dhexdhexaadka qaninimada iyo saboolnimadaba, waxaana ku waydiisanayaa nicmo aan dhamaanayn, waxaana ku waydiisanayaa indha-71(qabowsi aan go>ayn, waxaana ku waydiisanayaa raalinimo qadarka kadib, waxaana ku waydiisanayaa nolol qabow geerida kadib, waxaana ku waydiisanayaa macaanka eegidda wajigaaga iyo xiisaha la kulankaaga, dhib la>aan aan wax dhibaynin, iyo fidno la-aan aa wax luminayn, allow nagu qurxi quruxda iimaanka, nagana yeel kuwo wax hanuuniya oo hanuunsan <> .

(( Allaahumma innii as>aluka yaa allaahu bi>annaka al-waaxidu al-axadu, assamadu alladii lam yalid wal am yuu-lad, wa lam yakun lahu kufuwan axad, an taqfira lii dunuubii innaka antal al-qa- (fuururraxiim)) .< allow anigu waxaan ku waydiisanayaa allahaygiiyaw adigoo ah allaha waaxidka ah, ee loo la qasdo arrin oo idil, waxna dhalin lalana dhalin, uma sugnaanin axad u dhigma, inaad ii dambi dhaafto dunuubtayda, adigu waxaad tahay dambi dhaaf badane, naxariis badan > .

(( allaahumma innii as>aluka bi>anna laka alxamdu laa ilaaha illaa anta waxdaka laa shariika laka al-mannaanu yaa badiicassamaawaati wal ardi yaa dal jalaali wal ikraami, yaa xayyu yaa (qayuumu innii as>aluka al-jannata wa acuudu bika minannaari )).<> allow anigu waxaan ku waydiisanayaa adigoo ay kuu sugnaatay mahadi,uusan jirin ilaah xaq lagu caabudo adiga mooyee kaligaa, majirto cid wax kula wadaagta , gallad badane ayaad tahay, allihii abuurayow cirarka iyo dhulka, allihii u saaxiibka ahaa weynaanta iyo wanaaga iyo deeqsinimada, allihii noolaa ee maamulayay wax walbow, waxaan ku waydiisanayaa jannada, waxaana kaa magan galayaa naarta <>.

{ allaahumma innii as>aluka bi>annii ash-hadu annaka anta allaahu laa ilaaha (illaa anta, al-axadu assamadu alladii lam yalid wa lam yuulad, wa lam yakun lahu kufuwan axad }.< allow anigu waxaan ku waydiisanayaa anigoo qiraya inaad adigu tahay ilaahay, manajiro ilaah xaq lagu caabudo adiga mooyee,adigoo ah allaha kaliya, ee loo la qasdo arrin oo idil,waxna aan dhalin,lanana dhalin, umana sugna axad u dhigma > .

API