Ducada marka laga baxo salaada witriga

{subxaanal-malikil qudduusi}saddex mar, marka saddexaad kor ayuu u dha-hayaa isagoo dhahaya: {rabbil maa-ikati warruuxi}. «rabigii malaaigta iyo malaku jibriil>> .«waxaa xumaan ka hufan ilaahayga boqorka ah ee ka nasahan ceeb iyo xumaan».

API