Ducooyinka furfurashada (salaada)

(( allaahumma baacid baynii wa bayna khadaayaaya kamaa baacaddta baynal mashriq wal-maqrib, allaahumma iqsilnii min khadaayaaya bil-thalji wal-maa-I, wal-baradi )) .<> allow kala fogee dhexdayda iyo dhexda gafafkayga, sida aad ukala)40(fogaysay qorrax kasoo baxa iyo qorrax u dhicidda , allow iga daahiri (sifee) gafafkayga sida looga sifeeyo marada cad wasakhda, allow igaga dhaq dambiyadayda baraf, biyo, iyo qabow <>.

{subxaanakallaahumma wa bixam-dika, wa tabaarakasmuka, wa tacaalaa jadduka, walaa ilaaha qayruka )).((allow adigaa ka huffan xumaan, mahadna leh, magacaaguna wuu barakoobay, sharaftaaduna (awoodaada) kor ayey ahaatay, mana jiro ilaah aan adiga ahayn )).

(( wajahtu wajhiya lilladii fadaras-samaawaati wal-arda xaniifan, wamaa ana minal-mushrikiina, innasalaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil caalamiina, laa shariika lahu wa bidaalika umirtu wa ana minal muslimiina. Allaahumma anta al-ma-liku laa ilaaha illaa anta, anta rabbii wa )42(ana cabduka, dalamtu nafsii wactaraftu bidambii faqfirlii dunuubii jamiican innahu laa yaqfirudunuuba illaa anta. Wahdinii li axsanil-akhlaaqi la yahdii li axsanihaa illaa anta,wasrif cannii sayyi-ahaa laa yasrifu cannii sayyi-ahaa illaa anta, lab-bayka wa sacdayka, wal-khayru kulluhu biyadayka, washsharru laysa ilayka, ana bika wa ilayka, tabaarakta wa tacaalayta, astaqfiruka wa atuubu ilayka )) .< waxaan u jeediyey wajigayga allihii abuuray cirarka iyo dhulka anigoo ka iilanaya (shirkiga) kamana mid ihi kuwa wax kula wadaajiyey (mushrikiinta), salaadayda , iyo gawracayga(cibaadadayda) iyo nolashayda iyo geeridayduba waxay u sugnaadeen ilaahaygii caalamkoo dhan rabbigooda ahaa,cid wax la wadaagtana malaha )43(sidaas baana la i amray waxaana kamid ahay muslimiinta (hogaansamayaasha). allow adigaa ah boqorka, ilaah majiro xaq lagu caabudo adiga mooyee, adigaa ah rabbigay ,aniguna waxaan ahay adoonkaaga, waxaan dulmiyey naftayda, waana qirtay dambigayga, ee ii dambi dhaaf dambiyadayda dhamaantood, ma dhaafo dambiyada adiga mooyee, igu hanuunina akhlaaqda teeda ugu wanaagsan, kuma hanuuniyo teeda wanaagsan adiga mooyee, igana jeedi teeda xun, igama jeediyo teeda xun (akhlaaqda) adiga mooyee, allow waan ku ajiibay, waana kugu liibaanay, khayr oo idilna waa labadaada gacmood dhexdood, sharkuna xaggaaga ma aha, aniguna adiga umbaan ku joogaa,xagaagana waan ahaaday, waad )44(baraka badnaatay, waadna kor ahaatay, waxaan ku weydiisanayaa inaad ii dambi dhaafto, waana kuu toobad keenayaa>>

(allahumma rabba jibraa-iila wa miika-iila, wa israafiila, faadirassamaawaati wal-ardi, caalimal qaybi washshahaadati, anta taxkumu beyna cibaadika fiimaa kanuu yakhtalifuun ihdinii limaa ikhtulifa fiihi minal xaqqi bi-idnika innaka tahdii man tashaa ilaa siraadin mustaqiim )) .<> allow rabbigii (malaga) jibriil iyo miikaa-iil iyo israafiil, cirarka iyo )45(dhulkana abuurayow, waxa maqan iyo waxa joogaba ogaayow, adigaa kala xukumaya adoomahaaga dhexdooda waxa ay isku khilaafeen dhexdiisa. igu hanuuni waxa la isku khilaafay xaqqiisa idinkaaga sababtiis, adigu (allow) waad ku hanuunisaa qofkaad doonto jidka toosan >

(( allaahu akbar kabiiraa, allaahu akbar kabiiraa, allaahu akbar kabiiraa, wal-xamdu lillaahi kathiiraa, wal-xamdu lillaahi kathiiraa, wal-xamdu lillaahi )46(kathiiraa, wa subxaanallahi bukratan wa asiilaa)). Saddex jeer.(( acuudu billaahi minashaydaani: min nafkhihi, wa nafathihi, wa hamzihi))<> ilaahaybaa weyn oo weyn, ilaahaybaa weyn oo weyn, ilaahaybaa weyn oo weyn , mahad badanna ilaahaybaa leh, mahad badanna ilaahaybaa leh, mahad badanna ilaahaybaa leh, ceeb iyo xumaanna waxaa ka huffan ilaahay aroor iyo galabba)) .< waxaan ilaahay uga magan galayaa shaydaanka: afuufkiisa , tufiddiisa iyo waswaasintiisa > .

(subxaana rabbiyal cadiim) seddex mar. <>waxaa xumaan ka hufan rabbigaygii waynaa>>

API