Salati ga Manzon Allah ( S.A.W) bayan tahiya

Allah kayi Salati ga Annabi Muhammad da Alayansa kamar yadda kayi Salati da Annabi Ibrahim da Alayansa, lallai kai abin godewa ne mai girma, kuma kayi Albarka ga Annabi Muhammad da Alayansa kamar yadda kayi Albarka ga Annabi Ibrahim Lallai kai cewa Abin godewa ne kuma mai girma

Allah kayi Salati ga Annabi Muhammad da Alayansa kamar yadda kayi Salati da Annabi Ibrahim da Alayansa, lallai kai abin godewa ne mai girma, kuma kayi Albarka ga Annabi Muhammad da Alayansa kamar yadda kayi Albarka ga Annabi Ibrahim Lallai kai cewa Abin godewa ne kuma mai girma

API