23 - บทเศาะละวาตต่อท่านนบีหลังจากกล่าวตะชะฮฺฮุด

53- (1) โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงประทานการสดุดีแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นที่พระองค์ประทานการสดุดีแด่อิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง โอ้อัลลอฮฺขอทรงประทานความจำเริญแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นที่พระองค์ประทานความจำเริญแด่อิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง (1) ------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/408 หมายเลข 3370 และมุสลิม หมายเลข 406

54- (2) โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงประทานการสดุดีแด่มุหัมมัดและแด่ภรรยารวมถึงครอบครัวของท่าน เช่นที่พระองค์ประทานการสดุดีแด่ครอบครัวของอิบรอฮีม และขอทรงประทานความจำเริญแด่มุหัมมัดและแด่ภรรยารวมถึงครอบครัวของท่าน เช่นที่พระองค์ประทานความจำเริญแด่ครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง (2) --------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/407 หมายเลข 3369 และมุสลิม หน้า 1/306 หมายเลข 407 ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกโดยท่านมุสลิม

API